शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील बी.आर्च अभ्यासक्रमाचा प्रवेशासाठी लागणारी आवश्यक प्रमाणपत्रे