Scholarship Committee for A.Y. 2022-2023
Sr.No B.ARCHITECTURE NAME OF MEMBERS
1. SC/ST Prof. Ashish Khemnar
Shri. Samadhan Handge
Stu. Yash Gautam Nikam
2. OBC Prof. Sheetal Choughule
Shri. Samadhan Handge
Stu. Sakshi Vitthal Thorat
3. VJNT Prof. Sarmistha Surajiwale
Shri. Samadhan Handge
Stu. Pranjal Shashikant Gopale
4. MINORITY Prof. Sheetal Choughule
Shri. Samadhan Handge
Stu .Yashraj Alpesh Khandhar
5 EBC/SBC Prof.Sarmistha Surajiwale
Shri. Samadhan Handge
Stu. Yukta Alpesh Shaha